Pages Navigation Menu

Projecten

Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending is opgericht met als doel het landgoed in stand te houden, waarbij de nodige zorg wordt betracht voor het bewaren van de daarin voorkomende landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarden ‘. Vanuit de inkomsten van het landgoed wordt financiële steun verleend aan kerk en zending.

Bij het beheer van het landgoed  staat “behoud door ontwikkeling” centraal. Dit betekent dat werkzaamheden op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat het oorspronkelijke karakter zoveel mogelijk behouden blijft maar toch mee kan groeien met de hedendaagse ontwikkelingen.

 

Binnen het kader hiervan zijn in de afgelopen jaren een aantal projecten gerealiseerd, zoals de realisatie van de kasteeltuin, de consolidatie van de fundamenten van het “Huis Hemmen” en het stimuleren van biologische landbouw. Binnen het kader van een provinciaal meerjaren programma zijn in de periode van 2008 tot 2013  in nauwe samenwerking met de Provincie Gelderland een aantal projecten uitgevoerd.  Zo is het Cultuur Natuur en Milieu Educatie Centrum gerealiseerd in de monumentale fruitschuur op het landgoed en zijn alle waterpartijen uitgebaggerd, zijn diverse wandelpaden aangelegd en verbeterd, is het kasteelpark grondig aangepakt en is de oude dorpspomp in ere hersteld.  Tevens is in samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland op het landgoed een vrijwilligersproject opgestart. Binnen het kader van dit project komen een groot aantal vrijwilligers periodiek bijeen  om het landgoed te ondersteunen bij het beheer en onderhoud van wandelpaden en landschapselementen.